Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 Onder “Kars Vintage” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort, met KVK-nummer 82293635.

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de online shop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via Kars Vintage een bestelling plaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen bij Kars Vintage.

2.2 Door aankoop aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Kars Vintage behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen van de betaling.

3.2 Gereserveerde items worden maximaal 3 dagen vastgehouden. Na deze 3 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 Persoonsgegevens
4.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Kars Vintage vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
Artikel 5 Het aanbod

5.1 Kars Vintage verkoopt voor 99% gebruikte artikelen (vintage, tweedehands), hierbij zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten. Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk in de productomschrijving te zetten of op de foto’s te laten zien in welke staat het product op dat moment is.

​5.2 Informatie, omschrijving, foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Kars Vintage met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kars Vintage garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Kars Vintage passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

​5.3 Kars Vintage verkoopt verlichting (lampen) veelal met de originele bedrading die niet altijd (meer) aan de huidige regels/ maatstaven voldoen. Kars Vintage raadt aan, voor gebruik, een elektricien te raadplegen. Kars Vintage verkoopt de lamp normaliter exclusief gloeilamp.

​5.4 Kars Vintage kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

​5.5 Doordat bij Kars Vintage producten niet direct van de site verwijderd kunnen worden na bestelling is het mogelijk dat een product door twee klanten tegelijk wordt aangevraagd. Als dit gebeurt wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst heeft aangevraagd.

​Artikel 6 Prijzen & betaling

6.1 Alle door Kars Vintage vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro´s.  Alle prijzen zijn exclusief verzend- of bezorgkosten.

​6.2 Zo’n 99% van de door Kars Vintage aangeboden artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen) en vallen onder de margeregeling. Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur. De BTW is dus niet aftrekbaar.

​6.3 Bestellingen via de website kunnen op de volgende manieren worden betaald:

– Contante betaling bij afhalen van bestelling (dit gebeurt op afspraak, in overleg met de klant).

– Pinbetaling.

– Betaling ter plekke via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening NL43 RABO 0342887394 t.n.v. C.E. Hardebol te Amersfoort, onder vermelding van productomschrijving.

​6.4 Het product wordt pas verstuurd of bezorgd zodra het volledige totaalbedrag op de bankrekening is bijgeschreven.

​6.5 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

6.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

​6.7 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

​Artikel 7 Verzendkosten
7.1 Verzendkosten Nederland: tarieven volgens PostNL en Brenger, deze  kunnen worden aangevraagd per e-mail.

7.2 Kosten van verzending bij bezorging door Kars Vintage zijn in overleg met de klant.

​7.3 Typefouten en fouten bij de berekening van de verzendkosten voorbehouden.

​7.4 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

​Artikel 8 Levering
8.1 Ophalen van de goederen die via de website zijn aangekocht kan enkel op afspraak, dit zal plaatsvinden in overleg met Kars Vintage. Ophalen van producten binnen 5 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Zeker in het geval van breekbare artikelen verdient afhalen de voorkeur!

8.2 Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via e-mail contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten of bezorgkosten. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

8.3 De artikelen worden zo goed als mogelijk verpakt voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan, dan is Kars Vintage hiervoor niet aansprakelijk.

​8.4 Bij ontvangst van betaling verstuurd Kars Vintage de bestelling binnen 10 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

​8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

​Artikel 9 Retour en ruil
9.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd of geruild worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Retourneren of ruilen kan binnen 10 werkdagen na aankoop/ontvangen van het artikel, enkel mits het artikel in exact dezelfde conditie/staat is als bij de verkoop. Gemaakte kosten voor het verzenden naar de klant en/of het terug sturen of brengen van artikelen, zijn voor rekening van de koper.

9.2 Het aankoopbedrag wordt nadat het proces van artikel 9.1 goed is verlopen, geretourneerd.

​9.3 Kars Vintage behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

​9.4 Van het herroepingsrecht zijn alle producten uitgesloten die maatwerk betreffen. Het gaat hier om iedere aanpassing op verzoek van de klant.

​Artikel 10 Intellectueel eigendom
10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen/ foto’s, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Kars Vintage of andere rechthebbenden. Foto’s, afbeeldingen van Kars Vintage mogen niet worden gebruikt zonder toestemming.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

11.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 Schadevergoeding
12.1 Kars Vintage kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.

12.2 Kars Vintage is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor Kars Vintage niet te voorzien gebrek.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.